Potrebujete poradiť? Využite kontaktný formulár.

Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

1. Naše identifikačné a kontaktné údaje

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v organizácii Karimtech, s. r. o., Nimnica 251, 020 71 Nimnica, IČO: 46537678.
S otázkami ochrana osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť poštou alebo osobne na adrese: Karimtech, s. r. o., Nimnica 251, 020 71 Nimnica, e-mailom na elektronickej adrese: karimtech@karimtech.sk alebo telefonicky na č. tel.: 042 432 3555, 0905 427 178.

2. Ako osobné údaje spracúvame

V zmysle všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:

 • samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
 • právnym základom, v zmysle ktorého je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať,
 • rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
 • rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

V nasledujúcich častiach nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

2.1 Účel spracúvania: Riadenie dodávateľsko odberateľských vzťahov

Aby sme mohli efektívne riadiť naše vzťahy s obchodnými partnermi, zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: meno, priezvisko, názov organizácie, telefónne číslo, e-mailovú adresu, informácie, ktoré sú predmetom komunikácie.

2.1.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:

 • Oslovenie potenciálnych obchodných partnerov.
 • Evidencia kontaktných údajov odberateľa, dodávateľa a ich zamestnancov v našom informačnom systéme.
 • Manažment dopytov, komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a zákazníkmi.
 • Vypracovanie cenových ponúk.
 • Evidencia obchodných zmlúv (nákup a predaj).
 • Sledovanie a hodnotenie spokojnosti zákazníka.
 • Riešenie reklamácií.
 • Sprostredkovanie financovania, v rámci ktorého vystupujeme ako sprostredkovateľ.

2.1.2 Právny základ spracúvania:

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to napríklad v súvislosti so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK;

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi.

2.1.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:

V prípade, keď nás požiadate o sprostredkovanie financovania môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté spoločnosti Amico Finance a. s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 48 113 671.

2.1.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov pre evidencie obchodných zmlúv a cenových dohôd s inými subjektami; 5 rokov pre manažment dopytov a vzájomnú komunikáciu.

2.2 Účel spracúvania: Servis a prenájom strojov a prístrojov

K tomu, aby sme mohli dodať službu, ktorú si dotknutá osoba (zákazník) objedná a následne si plnili všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú v zmysle osobitných zákonov, budeme spracúvať: meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt dotknutej osoby, číslo občianskeho preukazu, adresu, číslo bankového účtu.

2.2.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:

 • Objednanie služby.
 • Vyhotovenie preberacieho protokolu a protokolu o prenájme.
 • Vystavenie a zaslanie daňového dokladu.
 • Realizácia platby za službu.

2.2.2 Právny základ spracúvania:

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to napríklad v súvislosti so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné z dôvodu uplatnenia prípadných právnych nárokov prevádzkovateľa.

2.2.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:

Vaše osobné údaje spracúvame v spolupráci s našim externým dodávateľom, ktorým je spoločnosť JUDAUB s.r.o., 1. mája 834/29, 020 01 Púchov, IČO: 47170239.
Ak to bude potrebné, vaše osobné údaje poskytneme polícii, prípadne iným orgánom za účelom šetrenia trestného činu alebo priestupku.

2.2.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Vaše osobné údaje budeme spracúvať: 1 rok, a to v súvislosti s protokolmi pre zapožičanie alebo servis náradia; 10 rokov, a to v súvislosti s povinnou archiváciou daňových a účtovných dokladov. Po uplynutí týchto lehôt vaše osobné údaje bezpečne zlikvidujeme.

2.3 Účel spracúvania: Agenda uchádzačov o zamestnanie

Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov v rámci prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie (napríklad keď nereagujete na konkrétnu pracovnú ponuku alebo po obsadení pracovnej pozície) len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas.

2.3.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:

Získavanie a evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania počas obsadzovania voľnej pracovnej pozície (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch).
Realizácia pracovného pohovoru (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch a údaje získané počas pohovoru s uchádzačom).
Uchovávanie žiadostí o prijatie do zamestnania po ukončení výberového konania (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o dosiahnutom vzdelaní).

2.3.2 Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce.
Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas so spracúvaním. . Pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

2.3.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie neposkytujeme žiadnym ďalším príjemcom.

2.3.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme spracúvať počas trvania výberového konania. V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas so spracúvaním - 1 rok.

2.4 Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše služby. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky (http://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stránok a stala sa tak úplne bežnou. Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime „bezpečného štítu“ (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies (https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/).
Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu - http://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku - https://cs-cz.facebook.com/legal/terms/businesstools).

Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim užívateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

2.5 Ďalšie používanie cookies na našich stránkach

Cookies využívame aj z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet.
Ďalej využívame cookies potrebné k „vstupu používateľa“. Tieto sú charakterizované číslom návštevy (tzv. Session ID). Využívajú sa pri vyplňovaní on-line formulárov, keď sú umiestnené na viacerých webových stránkach.

Okrem našich vlastných využívame aj cookies pre službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok. O spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies sa môžete dočítať v dokumente „Použitie služby Google Analytics na webových stránkach“- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sk.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.

3. Vaše práva a ako si ich uplatniť

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Vo veci uplatnenia si vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

V Púchove 19. 11. 2019.